Menu

ANBI-status

Statutaire naam
Stichting muZIEum 2012
RSIN:802560349
KvK: 41058531

Contactgegevens
muZIEum Nijmegen
Ziekerstraat 6B
6511 LH Nijmegen

T. +31 (0)24 200 10 50
E. info@muzieum.nl

Beleidsplan ANBI
meerjarenbeleidsplan 2014 - 2018 

Bestuurssamenstelling ANBI

Bestuur
Aan het hoofd van het muZIEum staat het bestuur. Het bestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het bestuur werkt onbezoldigd.

Bestuursleden 
Hans Peters – Voorzitter
Ger Wooninck – Penningmeester
Henriette Elsinghorst - Secretaris
Roos Hoelen – Bestuurslid

Directie
Heleen Vermeulen

Personeel
Beloningsbeleid CAO dagrecreatie van Recron

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2015 
Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording
Balans en staat van baten en lasten 2015 
Balans en staat van baten en lasten 2016