Bezoekersvoorwaarden

1. Algemeen
De bezoeker betreedt het muZIEum op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. De aanwijzingen van medewerkers dienen te allen tijde worden opgevolgd. Het muZIEum verzoekt bezoekers dringend de decorstukken te respecteren en afval in de aanwezige afvalemmers te deponeren. De medewerkers zijn gerechtigd bezoekers die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen uit het muZIEum. In dit geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling.

2. Toegang
Het is alleen mogelijk deel te nemen aan de belevingen van het muZIEum als de bezoeker vermeld staat in het kassasysteem. Het muZIEum hanteert een adviesleeftijd van 8 jaar en ouder (zie verder punt 15 voor regels met betrekking tot begeleiding van kinderen). Het muZIEum behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol, verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren.

3. Annuleren of wijzigen van het aantal bezoekers
Het aantal personen wijzigen of het bezoek annuleren? Dat vinden wij natuurlijk jammer, maar het kan wel. Echter, hebben wij deze plaats(en) wel vastgehouden en gezorgd dat er voor iedere beleving een gids ingepland is. Om die reden hanteert het muZIEum de volgende wijzigingskosten:

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

4. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren
Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers kan het muZIEum geen geld teruggeven. Mochten bezoekers na reservering te laat arriveren voor de donkerbeleving, dan ontvangen zij geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding.

In de volgende gevallen geeft het muZIEum geen geld terug of enige andere vorm van vergoeding:

  • Bij ziekte of afwezigheid.
  • Wanneer de verwachtingen van het muZIEum niet overeenstemmen met de belevenis.
  • Wanneer er vertraging is opgelopen.
  • Wanneer 1 of een aantal van de museumschermen zijn uitgevallen.
  • Wanneer de bezoeker onwel wordt.
  • Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs.
  • In het geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde, anders dan van het muZIEum, heeft verkregen en de derde het toegangsbewijs niet heeft betaald.
  • Wanneer de bezoeker tijdens de rondleiding op eigen verzoek - om welke reden dan ook - de donkerbeleving verlaat.

Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
Het kan gebeuren dat de geplande gids voor de donkerbeleving of Expeditie ribbelroute ziek is. Het muZIEum zal er alles aan doen om een vervangende gids te regelen, zodat het bezoek door kan gaan. Mocht dit niet lukken, dan zal het muZIEum de bezoeker bellen en óf een alternatieve datum voorstellen, óf de boeking kosteloos annuleren.

5. Veiligheid
Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het een ieder ten strengste verboden zich in de technische ruimte te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat deze alleen voor personeel toegankelijk zijn. Het muZIEum is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan persoonlijke bezittingen, kleding en/of lichaamsdelen.

6. Meegebrachte artikelen
Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van de medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Het gebruik van ballen, ballonnen en andere speelattributen is alleen toegestaan buiten het muZIEum. Radio's en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan in de belevingen van het muZIEum. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen zijn in het muZIEum niet toegestaan.

7. Eten en drinken
Het is niet toegestaan om zelf eten of drinken mee te nemen naar het muZIEum. Wel is er de mogelijkheid om een versnapering te kopen bij de bar.

8. (Huis)dieren
(Huis)dieren worden niet toegelaten in het muZIEum. Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van het muZIEum. (Blinden)geleidehonden en hulphonden zijn in het muZIEum toegestaan, met uitzondering van de donkerbeleving. Ze worden veilig achtergelaten in de daarvoor bestemde bench. Wij verzoeken bezoekers vriendelijk vooraf contact met ons op te nemen als zij het muZIEum met een (blinden)geleidehond willen bezoeken, in verband met het reserveren van extra benches.

9. Kleding en schoeisel
In de donkerbeleving van het muZIEum is het niet toegestaan om lichtgevende of reflecterende kleding of schoenen te dragen.

10. Fotograferen en filmen
Het is niet toegestaan in de donkerbeleving te fotograferen of filmen. Op het doe-plein en tijdens Expeditie ribbelroute is het toegestaan te fotograferen, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van het muZIEum vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat bezoekers worden gefilmd of gefotografeerd. Het muZIEum behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

11. Belevingen
De belevingen van het muZIEum zijn zo ontworpen dat er per rondleiding in de donkerbeleving maximaal zeven personen deel kunnen nemen. Bij de Expeditie ribbelroute betreft het maximaal zes personen. Het muZIEum behoudt zich het recht voor om kleinere groepen met elkaar te combineren in een rondleiding. Het muZIEum is niet aansprakelijk voor eventuele schade. De donkerbeleving wordt aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat er door een storing in de techniek vertragingen ontstaan. Het muZIEum geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen.

12. Schade
Het muZIEum wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Het muZIEum verzoekt de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van de medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. In dit geval verzoekt het muZIEum de bezoeker dit te melden voordat de bezoeker het muZIEum verlaat.

13. Aansprakelijkheid
Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan het muZIEum, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de gastvrouw/-heer kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. Het muZIEum accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet van het muZIEum of van één van de medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij aan het muZIEum in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover het muZIEum, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

14. Promotie en verkoop
Promotie of verkoop van diensten en/of producten binnen het muZIEum, op het terrein van het muZIEum of de toegangsweg is niet toegestaan zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming van de directie van het muZIEum is verleend.

15. Roken
Er mag binnen niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken. Sigaretten dienen te worden weggegooid in de afvalemmers.

16. Toiletgebruik
Tijdens de ongeveer een uur durende donkerbeleving en Expeditie ribbelroute kan geen gebruik gemaakt worden van het toilet. Het muZIEum raadt bezoekers aan om het toilet voor aanvang van de donkerbeleving of Expeditie ribbelroute te bezoeken.

17. Kinderen en begeleiding
Het muZIEum hanteert een adviesleeftijd van 8 jaar en ouder voor de donkerbeleving en 13 jaar en ouder voor Expeditie ribbelroute. Het is wenselijk dat kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar worden begeleid door minimaal één volwassen begeleider. Wanneer de beleving wordt onderbroken, dient de begeleider - eventueel samen met andere, anders onbegeleide kinderen - de beleving te verlaten. Het muZIEum geeft in dit geval geen restitutie. Het is niet mogelijk de beleving af te breken en vervolgens weer te hervatten.

18. Bestellen van tickets en wijzigingen in online boekingen
Het muZIEum adviseert om online te reserveren. Door de grote belangstelling voor het muZIEum kan het voorkomen dat de rondleidingen voor een bepaalde dag zijn uitverkocht. Online gekochte tickets kunnen daarom door het muZIEum tot 2 dagen van tevoren worden omgeboekt naar een andere datum en/of tijd (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door het muZIEum tussentijds gewijzigd worden.

19. Mindervalide, slechthorend of zwanger
Het pand van het muZIEum is voor een groot deel goed toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Het pand beschikt over een lift, invalidentoilet, hellingbanen en verbrede deurposten. Het muZIEum vraagt bezoekers die slechthorend, zwanger of het muZIEum met een rolstoel, rollator of ander hulpmiddel willen bezoeken contact op te nemen. Dan wordt er samen gekeken naar wat mogelijk is.

20. Verwerking persoonsgegevens
Het muZIEum is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (website)bezoekers van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het muZIEum houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Het muZIEum zal nooit gegevens van bezoekers doorverkopen en/of verhuren aan derden. Het muZIEum wil gegevens van bezoekers gebruiken om hen op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van het muZIEum en om hen te informeren over de gang van zaken van het muZIEum en op haar betrekking hebbende projecten of ontwikkelingen. Indien bezoekers geen prijs stellen op informatie over (nieuwe) producten en diensten, kunnen zij zich afmelden via de afmeldoptie in de nieuwsbrief of dit schriftelijk melden. Lees hier de volledige privacyverklaring.